Проект по процедура BG16RFOP002-2.073

Проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid 19″

Бенефициент: “Апарел Сървисис” ЕООД
Обща стойност на проекта: 9500.00 лв., от които 8075.00 лв. европейско и 1425.00 лв. национално съфинансиране.

На 17.07.2020г. Апарел Сървисис ЕООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BBG16RFOP002-2.073-4640 с Министерство на икономиката по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Изпълнението на проекта е част от мерките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. (ОПИК) – една от националните програми, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз, по която микро-, малки и средни предприятия могат да получат безвъзмездна финансова помощ. Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средните предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

Резултати: Безвъзмезната финансова помощ осигурява част от средствата за покриване на оперативните разходи за дейността на Апарел Сървисис ЕООД, намаляване икономическите последствия от пандемията COVID-19 и запазване на работни места.